Start page

Valentyn Stetsyuk (Lviv, Ukraine)

Personal web site

?

List of Hungarian Words of Chuvash Origin

In progress/ See in Russian


The list is compiled on the basis of the etymological dictionary of the Hungarian language, in which, according to the law of phonetic correspondences, a word of the Chuvash type is often restored, but absent in modern Chuvash, based on a comparison of Hungarian words with words of the same or similar meaning in other Turkic ones. (ZAICZ GÁBOR. 2006). Dictionary materials are supplemented from other sources. The authors of the supplements are indicated in brackets.

bocsát "to let go, set free" – Chuv. pushat "to empty"

bor "wine" – Chuv. *păr "wine", cf. păraka "draff" (STETSYUK V.M.);

borjú "calf" – Chuv. păru "calf";

borz "badger" – Chuv. purӑsh "badger";

bölcső "wise", "a wise man"–

búcsú "farewell, parting" -

búza "wheat" – Chuv. pări "spelt";

csel "cunning, trick" – Chuv. chee "cunning, tricky" (LEVCHEV O.A.);

csúszik "to slide" – Chyv. shuҫ "to slide" (LEVCHEV O.A.;

dél "south" -

dió "nut, hazelnut" -

disznó "pig"– Chuv. sysna "pig";

dől "to fall, fell" –

eke "plow" – Chuv. aka "plow, plowing";

ész "mind"– Chuv. ăs "mind";

görény "polecat" –

gyaláz "to scold" – Chuv. kulăshçă "to laugh";

gyapjú "wool" -

gyapot "cotton" -

gyarló "imperfect"-

gyárt "produce" – Chuv. çurat "give birth";

gyász "mourning" -

gyékény "reedmace" – Chuv. kiken "hellebore";

gyeplő "reins" -

gyermek "child" – Chuv. çarmăk "young";

gyertya "candle" – Chuv. ҫurta "candle";

gyom "weed" – Chuv. ҫум "weed";

gyomor "stomach" –

gyónik "to confess"

gyopár "edelweiss" –

gyöngy "pearl" – Chuv. ĕnchĕ "pearl";

gyötör "to torment" – Chuv. çĕter "to lose";

gyula "shine"? –

gyúr "to knead" – Chuv. çĕp "to rot";

gyűjt "to collect" -

gyűlik "to gather" -

gyümölcs "fruit" – Chuv. çimĕç "food, meal";

gyűrű "ring" – Chuv. çĕrĕ "ring";

gyűszű "thimble" -

hangya "ant" – Chuv. khănkăla "bug" (LEVCHEV O.A.)

idő "time" –

iker "twin" – Chuv. yĕkĕtesh "twins";

ír "to write" – Chuv. çyr "to write";

író "milk serum" –

ív "arc" – Chuv. av "to bend" (LEVCHEV O.A.)

kapzsi "greedy" – Chuv. küpen "greedy" (LEVCHEV O.A.);

karó "stake, pole" -

kicsi "small" – Chuv. kĕçĕn "younger";

komló "hop" – Chuv. khămla "hop";

koporsó "coffin" –

kóró "stem" –

ködmön "sheepskin wool coat" -

kölyök "whelp" -

köpeny "cloak" – Chuv. kӗpe "the dress" (LEVCHEV O.A.)

köpül "to churn butter" -

kőris "ash-tree" – Chuv. kavrăç "ash-tree";

kút "well, draw-well" – Chuv. *kutuγ "well, draw-well" (Palló Margit);

láp "swamp, bog" – Chuv. lap "hollow, low place"(FEDOTOV M.R.);

lepke "butterfly" – Chuv. lĕpĕ "butterfly" (FEDOTOV M.R.);

nyár "summer" – Chuv. çur "spring";

ocsú «мякина»

orsó «веретено»

ökör «вол» – Chuv. вăкăр "бык";

ölyv «ястреб»

őriz «стеречь» – Chuv. авăр "работать, действовать" (о мельнице";

őröl «молоть» – Chuv. авăр "работать, действовать" (о мельнице";

örvény «водоворот» – Chuv. авăр «кружиться» (о воде в омуте);

sár «грязь» – Chuv. шур "болото";

sárga «желтый» – Chuv. сарӑ «желтый»;

sárkány «дракон, змей»

sarló «серп» – Chuv. çурла «серп»;

seper «мести» – Chuv. шăпăр "метла":

seprő «осадок в вине» – Chuv. çĕпре "дрожжи" (Гомбоц Золтан);

serke «гнида» – Chuv. шăрка "гнида";

serte «щетина» – Chuv. шăрт "щетина";

sír «могила» – Chuv. ҫӗр «земля», «место» (Левчев О.А.)

süllő «судак»

süveg «колпак» – Chuv. çĕлĕк "шапка";

szám «число» – Chuv. сум "счет";

szárny «крыло» – Chuv. çӳрем "бойкий, резвый";

szél «ветер» – Chuv. çил «ветер»;

szép «красивый» – Chuv. шӑп «ровно, как раз» (LEVCHEV O.A.)

szer, диал. «участок» – Chuv. çĕр "земля";

szérű «гумно, ток» – Chuv. çĕрĕ "кольцо";

szőlő «виноград» – Chuv. иçĕм çырли "виноград":

szűcs «скорняк» – Chuv çĕвĕç "портной";

szűr «цедить» – Chuv. сĕр "цедить";

tar «лысый» – Chuv. тăрă 1. "вершина", 2. "чистый";

tart «держать» – Chuv. турт «тянуть» (LEVCHEV O.A.);

tenger «море» – Chuv. тинĕс "море";

térd «колено» – Chuv. чĕр "колено";

tiló «запрет» -

tinó «бычок» – Chuv. тына «телка»;

túzok «дрофа» –

tükör «зеркало» – Chuv. тĕкĕр "зеркало";

túró «творог» – Chuv. турăх «варенец, простокваша»;

tűr «терпеть»

tyúk «курица» – Chuv. чăхă "курица";

vályú «корыто» – Chuv. валак «корыто, желоб»

vég «конец» – Chuv. вӗҫ "конец" (LEVCHEV O.A.);